Let’s Encrypt for Custom Domain in Azure’s App Services

1. Đóng gói chứng chỉ SSL đã tạo bởi Let’s Encrypt

Sau khi tạo chứng chỉ SSL sử dụng Let’s Encrypt và muốn dùng để chứng nhận bảo mật lúc tạo Custom Domain cho Azure’s App Service, các file chứng chỉ cần được đóng gói lại bằng câu lệnh sau:

# Go to where Let's Encrypt keeps your certificate 
cd /etc/letsencrypt/live/linhntaim.com 

# Pack the certificate files and create the bundle 
openssl pkcs12 -export \ 
    -out bundle.pfx \ # Bundle file 
    -inkey privkey.pem \ 
    -in cert.pem \ 
    -certfile chain.pem \ 
    -password pass:%password% # Replace %password% with your desired password

2. Cài đặt chứng chỉ cho Custom Domain trong App Service

Sau khi thêm Custom Domain cho App Service, tiến hành cấu hình SSL cho custom domain vừa thêm.

Chọn Upload PFX Certificate:

azure_app_service_custom_domain_ssl_01

Tim và chọn file bundle.pfx (chứng chỉ đã được đóng gói) vừa tạo ở mục 1, đồng thời điền password đã dùng khi tạo file.

azure_app_service_custom_domain_ssl_02

Chọn Upload ở cuối màn hình là xong.

Leave a Reply

%d bloggers like this: